مشاهده شده بعضی افراد با سوء استفاده از نام شرکت داروسازی حکیم، نسبت به ثبت آگهی های استخدام جعلی و دروغین در سایت ها اقدام نموده اند. لطفا در این خصوص احتیاط نمائید. لازم به ذکر است جهت تقاضای شغلی و یا تکمیل فرم استخدام، پرداخت هیچ گونه هزینه ای لازم نبوده و نخواهد بود.

  

این شرکت بمنظور تکمیل کادر پرسنلی واحد فنی مهندسی نیاز به تکنسین تأسیسات، با سابقه کاری مرتبط، آشنایی کامل با امور تأسیسات، ترجیحاً دارای مدرک لیسانس مرتبط، دارد.
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

از واجدین شرایط تقاضا دارد نسبت به تکمیل اطلاعات در فرم استخدام اقدام فرمایند.