گروه  : ANTIBIOTICS
نام  : اريترومايسين - حکيم
شکل و دوز دارویی  : 2%, 4%; (محلول موضعي)
بسته بندی  : 1