گروه  : ANTIBIOTICS
نام  : ريفامپين - حکيم
شکل و دوز دارویی  : 150 و 300 ميلي گرم; (کپسول)
بسته بندی  : 100