گروه  : NSAIDS, ANTIPYRETICS, ANALGESICS
نام  : استامينوفن - حکيم
شکل و دوز دارویی  : 100 ميلي گرم در ميلي ليتر; (قطره خوراکي)
بسته بندی  : 1