گروه  : CARDIOVASCULAR
نام  : آتنوکيم® (آتنولول)
شکل و دوز دارویی  : 100 ميلي گرم; (قرص روکش دار خط دار)
بسته بندی  : 100