گروه  : ANTIHISTAMINES
نام  : لوراتکس® (لوراتادين)
شکل و دوز دارویی  : 5 ميلي گرم در 5 ميلي ليتر; (شربت)
بسته بندی  : 1