گروه  : CNS AGENTS
نام  : اگزکيم® (ريواستيگمين)
شکل و دوز دارویی  : 1.5 و 3 ميلي گرم; (کپسول)
بسته بندی  : 30