گروه  : GASTROINTESTINAL
نام  : امپراکيم® (امپرازول)
شکل و دوز دارویی  : 20 ميلي گرم; (کپسول حاوي گرانولهاي انتريک کوتد)
بسته بندی  : 14