گروه  : VITAMINES, NUTRITIONAL AGENTS
  نام  : کلسيم فورت - حکيم
  شکل و دوز دارویی  : 500 ميلي گرم; (قرص جوشان)
  بسته بندی  : 10