گروه  : ANTIBIOTICS
نام  : سيپروکيم® (سيپروفلوکساسين)
شکل و دوز دارویی  : 250 و 500 ميلي گرم; (قرص روکش دار)
بسته بندی  : 20