گروه  : NSAIDS, ANTIPYRETICS, ANALGESICS
نام  : استامينوفن - حکيم
شکل و دوز دارویی  : 500 ميلي گرم; (قرص)
بسته بندی  : 50