گروه  : GASTROINTESTINAL
نام  : اس امپرازول - حکيم
شکل و دوز دارویی  : 20 و 40 ميلي گرم; (کپسول حاوي گرانولهاي انتريک کوتد)
بسته بندی  : 14