گروه  : GASTROINTESTINAL
نام  : کليدينيوم سي - حکيم
شکل و دوز دارویی  : 5/2.5 ميلي گرم; (قرص روکش دار)
بسته بندی  : 100