گروه  : CNS AGENTS
نام  : کلوزام® (کلوبازام)
شکل و دوز دارویی  : 10 ميلي گرم; (قرص خط دار)
بسته بندی  : 30