گروه  : NSAIDS, ANTIPYRETICS, ANALGESICS
نام  : ديکلوکيم® (ديکلوفناک)
شکل و دوز دارویی  : 25 و 50 ميلي گرم; (قرص انتريک کوتد)
بسته بندی  : 100