گروه  : NSAIDS, ANTIPYRETICS, ANALGESICS
نام  : مفناميک اسيد - حکيم
شکل و دوز دارویی  : 250 ميلي گرم; (کپسول)
بسته بندی  : 100