گروه  : GASTROINTESTINAL
نام  : دمپريدون - حکيم
شکل و دوز دارویی  : 10 ميلي گرم; (قرص روکش دار)
بسته بندی  : 30