گروه  : CARDIOVASCULAR
  نام  : کلوپيدوگرل - حکيم
  شکل و دوز دارویی  : 75 ميلي گرم; (قرص روکش دار)
  بسته بندی  : 30