گروه  : CARDIOVASCULAR
نام  : کلوپيدوگرل - حکيم
شکل و دوز دارویی  : 75 ميلي گرم; (قرص روکش دار)
بسته بندی  : 30