گروه  : CARDIOVASCULAR
نام  : متوکيم ® (متوپرولول)
شکل و دوز دارویی  : 50 ميلي گرم; (قرص خط دار)
بسته بندی  : 100