گروه  : CARDIOVASCULAR
نام  : والسارتان - حکيم
شکل و دوز دارویی  : 80 ميلي گرم; (قرص روکش دار)
بسته بندی  : 30