گروه  : CNS AGENTS
نام  : پرگابالين - حکيم
شکل و دوز دارویی  : 50 و 150 و 300 ميلي گرم; (کپسول)
بسته بندی  : 30