گروه  :
نام  : ديفنوکيم® (ديفنوکسيلات)
شکل و دوز دارویی  : 2.5 ميلي گرم; (قرص)
بسته بندی  : 100