گروه  : VITAMINES, NUTRITIONAL AGENTS
  نام  : کلسيم د3 - حکيم
  شکل و دوز دارویی  : ; (قرص جوشان)
  بسته بندی  : 10