گروه  : CNS AGENTS
نام  : آلزاکيم® (دنپزيل)
شکل و دوز دارویی  : 5 ميلي گرم; (قرص روکش دار)
بسته بندی  : 30