گروه  : ANTIHISTAMINES
نام  : مونته لوکاست - حکيم
شکل و دوز دارویی  : 5 ميلي گرم; (قرص جويدني)
بسته بندی  : 30