گروه  : MISCELLANEOUS
نام  : ارسوداکسي کوليک اسيد - حکيم
شکل و دوز دارویی  : 250 ميلي گرم; (کپسول)
بسته بندی  : 30