گروه  : MISCELLANEOUS
  نام  : ارسوداکسي کوليک اسيد - حکيم
  شکل و دوز دارویی  : 250 ميلي گرم; (کپسول)
  بسته بندی  : 30