گروه  : ANTIDIABETICS
نام  : گلي بن کلاميد - حکيم
شکل و دوز دارویی  : 5 ميلي گرم; (قرص خط دار)
بسته بندی  : 100