گروه  : CNS AGENTS
نام  : ميگراکيم® (سوماتريپتان)
شکل و دوز دارویی  : 50 ميلي گرم; (قرص روکش دار)
بسته بندی  : 4