گروه  : NSAIDS, ANTIPYRETICS, ANALGESICS
نام  : استامينوفن - حکيم
شکل و دوز دارویی  : 120 ميلي گرم در 5 ميلي ليتر; (سوسپانسيون خوراکي)
بسته بندی  : 1