گروه  : ANTIDIABETICS
نام  : پيوگليتازون - حکيم
شکل و دوز دارویی  : 15 ميلي گرم; (قرص)
بسته بندی  : 30