گروه  : NSAIDS, ANTIPYRETICS, ANALGESICS
نام  : تايلوکيم اکسترا® (استامينوفن/کافئين)
شکل و دوز دارویی  : 500/65 ميلي گرم; (قرص روکش دار)
بسته بندی  : 30