گروه  : MISCELLANEOUS
نام  : تيزانيدين - حکيم
شکل و دوز دارویی  : 4 ميلي گرم; (قرص خط دار)
بسته بندی  : 30