گروه  : MISCELLANEOUS
نام  : سوکرالوز - حکيم
شکل و دوز دارویی  : 6.5 ميلي گرم; (قرص)
بسته بندی  : 100