گروه  : VITAMINES, NUTRITIONAL AGENTS
  نام  : کلسيم ويتامين ث - حکيم
  شکل و دوز دارویی  : ; (قرص جوشان)
  بسته بندی  : 20