گروه  : MISCELLANEOUS
  نام  : استيل سيستئين - حکيم
  شکل و دوز دارویی  : 600 ميلي گرم; (قرص جوشان)
  بسته بندی  : 10