گروه  : CNS AGENTS
نام  : ممانتين حکيم
شکل و دوز دارویی  : 5، 10 ميلي گرم; (قرص روکش دار)
بسته بندی  : 30