گروه  : NSAIDS, ANTIPYRETICS, ANALGESICS
نام  : ايبوکيم® (ايبوپروفن)
شکل و دوز دارویی  : 200 و 400 ميلي گرم; (قرص روکش دار)
بسته بندی  : 100