گروه  : CARDIOVASCULAR
  نام  : آتنوکيم® (آتنولول)
  شکل و دوز دارویی  : 50 ميلي گرم; (قرص روکش دار خط دار)
  بسته بندی  : 100