گروه  : GASTROINTESTINAL
نام  : لوپراميد - حکيم
شکل و دوز دارویی  : 2 ميلي گرم; (قرص خط دار)
بسته بندی  : 30