گروه  : GASTROINTESTINAL
نام  : متوکلوپراميد - حکيم
شکل و دوز دارویی  : 10 ميلي گرم; (قرص)
بسته بندی  : 100