گروه  : CNS AGENTS
نام  : اگزازپام - حکيم
شکل و دوز دارویی  : 10 ميلي گرم; (قرص خط دار)
بسته بندی  : 100