گروه  : GASTROINTESTINAL
نام  : پنتوکيم® (پنتوپرازول)
شکل و دوز دارویی  : 20 ميلي گرم; (قرص انتريک کوتد)
بسته بندی  : 30