گروه  : CNS AGENTS
نام  : سرترالين - حکيم
شکل و دوز دارویی  : 50 و 100 ميلي گرم; (قرص روکش دار)
بسته بندی  : 30