گروه  : ANTIHYPERLIPIDEMIC
نام  : سيمواستاتين - حکيم
شکل و دوز دارویی  : 10 و 20 ميلي گرم; (قرص روکش دار)
بسته بندی  : 30