گروه  : CARDIOVASCULAR
نام  : ترازوسين - حکيم
شکل و دوز دارویی  : 2 و 5 ميلي گرم; (قرص خط دار)
بسته بندی  : 30