گروه  : VITAMINES, NUTRITIONAL AGENTS
نام  : ويتاکيم® ب (ويتامين ب1)
شکل و دوز دارویی  : 300 ميلي گرم; (قرص خط دار)
بسته بندی  : 30