گروه  : NSAIDS, ANTIPYRETICS, ANALGESICS
نام  : سلکوکسيب - حکيم
شکل و دوز دارویی  : 100 ميلي گرم; (کپسول)
بسته بندی  : 60