گروه  : ANTIBIOTICS
نام  : داکسي کيم® (داکسي سيکلين)
شکل و دوز دارویی  : 100 ميلي گرم; (کپسول)
بسته بندی  : 100