گروه  : CNS AGENTS
نام  : گاباکيم® (گاباپنتين)
شکل و دوز دارویی  : 100 و 300 ميلي گرم; (کپسول)
بسته بندی  : 30