گروه  : NSAIDS, ANTIPYRETICS, ANALGESICS
نام  : ايندوکيم® (ايندومتاسين)
شکل و دوز دارویی  : 25 ميلي گرم; (کپسول)
بسته بندی  : 100